Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z okazji 3 urodzin Kuchni Otwartej.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma KRAKUS s.c. A. Krakowiak, K. Krakowiak z siedzibą w
Lublinie, ul. Sobótki 53, 20-828 Lublin, prowadząca działalność gospodarczą tj. restaurację Kuchnia
Otwarta (Nałęczowska 18, 20-701 Lublin), NIP: 712 334 09 90, tel. 793 333 111, e-mail:
biuro@kuchniaotwarta.com
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją
konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Kuchnia Otwarta Lublin.
7. Konkurs trwa od 18.02.2022 do 27.02.2022 do godziny 20:00.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a.
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/kuchniaotwarta/.
10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

Zadanie konkursowe
11. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu do postu konkursowego zdjęcia z
pobytu w Kuchni Otwartej oraz na opisaniu dlaczego Goście lubią do Kuchni Otwartej.
12. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
13. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.
14. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana poprzez
głosowanie przez współpracowników Organizatora.
15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
16. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
17. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału
w konkursie.

Nagroda
18. Nagrodą w konkursie jest kolacja dla dwóch osób z menu degustacyjnego Lekkość lub Esencja z
wyłączeniem wine i cocktail pairigu.
19. Nagrodę należy odebrać osobiście w restauracji Kuchnia Otwarta, ul. Nałęczowska 18, z
trzydniowym wyprzedzeniem należy zarezerwować stolik pod numerem telefonu 791 333 111.
20. Nagrodę należy odebrać w przeciągu 30 dni od daty rozwiązania konkursu po tym czasie Nagroda
traci ważność.
21. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i
poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
24. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie
Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
25. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu
prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@kuchniaotwarta.com.
26. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule
wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs z okazji trzecich urodzin K.O.).
27. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia

Obowiązek informacyjny
28. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma KRAKUS
s.c. A. Krakowiak, K. Krakowiak z siedzibą w Lublinie, ul. Sobótki 53, 20-828 Lublin, prowadząca
działalność gospodarczą tj. restaurację Kuchnia Otwarta (Nałęczowska 18, 20-701 Lublin), NIP:
712 334 09 90, tel. 793 333 111, e-mail: biuro@kuchniaotwarta.com.
29. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
(dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Kuchnia Otwarta Lublin.
30. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania
Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów
prawa.

Postanowienia końcowe
31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.
32. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby organizatora.
33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na fanpage Kuchnia Otwarta Lublin.
34. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.